Overzicht extra financiële ondersteuning gemeente Eemnes

Bijzondere bijstand

Richtlijnen bijzondere bijstand beschreven in Gemeenteblad nr. 92363 te vinden op Overheid.nl
Diverse mogelijkheden op aanvraag en ter beoordeling van de participatieambtenaar.

Regeling computers: 1 x per 36 maanden, geen wachttijd in Eemnes. Voor volwassenen € 300,00; kan in combinatie voor computer voor schoolgaande kinderen € 450,00.
Computers komen onder de nieuwe wet inburgering per 1-1-2022 via de Inburgeringsschool.
Jaarlijks internetvergoeding van € 300,00
Individuele inkomenstoeslag: Verordening inkomensvoorziening Participatiewet 2015.
Was langdurigheidstoeslag. Na 3 jaar bijstand: € 522,00 voor gehuwden, € 468,00 voor alleenstaande ouder, € 366,00 voor alleenstaande.

Stichting Noodhulp Eemnes

Alleen bij crisis, als alle ander mogelijkheden zijn uitgeput en via intermediair (sociaal wijkteam, JGT, budgetcoach)

Hulpfondsen van de kerken
Katholieke kerk: PCI (Caritas)
PKN Laren-Eemnes: diaconie
Hervormde kerk: diaconie

Kinderarrangement voor kinderen uit minimagezinnen
Op aanvraag via participatieambtenaar of bij HBEL-Meedoen.
(voor sport, zwemles, kledingpakketten, tegemoetkoming schoolgeld, internetvergoeding, computer voor kinderen)

Sportfonds voor Volwassenen in Eemnes, via team Sport en Bewegen, gemeente Eemnes

Buiten Eemnes:

Utrecht: Jeugdfonds voor sport en cultuur

Mensen met laag inkomen (niet bijstand) kunnen hier een aanvraag doen via intermediair. Toegekende bedragen als in regeling bijstand; ook voucher voor kleding/schoenen.
Aanvraag bijstandontvangers zoals statushouders via intermediair (JGT, budgetcoach). Let op: twee verschillende routes voor twee inkomensgroepen.

Deventer: Nationaal Fonds Kinderhulp
Via intermediair zoals JGT

Stichting babyspullen: www.babyspullen.nl
Via hulpverleners als consultatiebureau, JGT

Voedselbank Gooi- en omstreken, uitgiftepunt Laren
Via intermediair: participatieambtenaar, budgetcoach

Kledingbank Blaricum ook voor mensen uit Eemnes, met kaart van de Voedselbank of na doorverwijzing van Maatschappelijke Zaken HBEL. Hendrik Smitlaantje 2, vlak bij voetbalveld, maandag 11.00 tot 15.00 uur donderdag 12.00 tot 16.00 uur, eerste zaterdag van de maand 12.00 tot 16.00 uur.

NB. Het Kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid. Wordt automatisch verhoogd voor hogere schoolkosten:
12-15 jaar.

Schoolboeken zijn gratis. School moet een oplossing aanbieden als ouders een extra laptop niet kunnen betalen.
Ouderbijdrage aan de school is vrijwillig, zowel in bo als vo.

Nuttige contacten:

Website gemeente Eemnes onder kopje ‘Zorg’.

budgetcoach (voor b.v. verwijzing naar de Voedselbank)
Diana de Jong 06 13390550, budgetcoach@eemnes.nl
Schuldhulpmaatjes (ook voor administratie en budgetoverzicht)
06- 44225419, info@sheemnes.nl
Website bibliotheek: Serviceplein voor diverse spreekuren, o.a. Humanitas voor hulp bij formulieren en brieven

Website Goede Buren Eemnes: digitale versie van nuttige adressen in de gemeente voor nieuwkomers.